Ansvar & vilkår

ProduksjonDitt uttrykk er andres inntrykk

Allkopi NetPrint er et fremoverlent moderne trykkeri og mediehus, som leverer ditt uttrykk på alle nye og tradisjonelle flater. Vi er norges største grafiske miljø og våre 16 lokasjoner rommer alt fra designere, fotografer og trykkmaskiner til rammeverksteder, stanser og storformatproduksjon – vi er også tilgjengelig døgnet rundt med vårt online trykkeri Allkopi NetPrint 24/7 og vår Profilshop.

Kontakt oss

Salgs og leveringsbetingelser

 
 1. Vilkår og betingelser

  Disse generelle vilkår og betingelser for salg gjelder for alt salg fra Allkopi NetPrint AS med mindre annet er skriftlig avtalt mellom partene før levering finner sted.

 2. Definisjoner

  Allkopi NetPrint betyr Allkopi NetPrint AS, Orgnr. 920415326, inkludert filialer og datterselskaper. Hvis salget omfatter levering fra Allkopi NetPrints underleverandører, gjelder Allkopi NetPrints vilkår og betingelser for disse leveransene også. Kunde betyr personen, selskapet eller enheten som bestiller varer fra Allkopi NetPrint.

 3. Priser og betalingsbetingelser

  Alle priser er oppgitt i norske kroner, eksklusive merverdiavgift. Pakking og levering belastes separat. Vi tar forbehold om økning i prisene fra underleverandør. Det kan bli belastet tillegg for eventuelt endringer/rettelser som kommer i etterkant av produksjonsstart. Hvis kreditt innvilges, er betaling normalt med forfall innen 14 (fjorten) dager, med mindre annet er avtalt skriftlig. Betaling skjer kontant ved levering hvis ikke kreditt eller forskuddsbetaling er avtalt. En faktureringsavgift belastes med 80,- og samlefaktura med 250,-. Ved forsinket betaling, vil en påminnelse bli sendt før saken blir sendt til et inkassobyrå. Forsinkelsesrenter og purregebyr vil bli beregnet etter gjeldende rente; ref. Den Norske Lov om renter ved forsinket betaling med mer. Inkassoavgifter vil bli belastet kunden.

 4. Retningslinjer for kopiering

  Våre kunder er ansvarlig for at rettigheter blir klarert i henhold til den norske åndsverkloven og at andre regler i henhold til norsk lov er fulgt ved kopiering av materialet ved hjelp av Allkopi. Hvis våre ansatte er i tvil om lovligheten av ethvert kopieringsoppdrag, har de rett til å nekte å utføre oppdraget. Se vår hjemmeside www.allkopi.no for ytterligere informasjon eller kontakt en av våre avdelinger.

 5. Personvern

  Allkopi NetPrint behandler all personlig informasjon og andre sensitive data på en sikker måte og i samsvar med den Norske Personopplysningsloven og annen relevant lovgivning. E-postadressene vil ikke bli utlevert til tredjepart. I forbindelse med produksjonsoppdrag, vil kundebilder og filer lagres på våre produksjonsservere for opp til 4 (fire) uker før materialet slettes permanent, med mindre annet er avtalt skriftlig.

 6. Feil og mangler i leveransen / Klager og reklamasjon

  Oppfatter kunden leveringen som mangelfull forårsaket av Allkopi NetPrint, må man reklamere skriftlig innen 7 (syv) dager etter levering/ferdigstilt montering*. Dette gjelder også leveranser som ikke inneholder alle elementene kunden har bestilt. Dersom reklamasjon leveres for sent, vil man miste muligheten til å gjøre mangelen gjeldende. For private innkjøp gjelder bestemmelsene i den Norske Kjøpsloven. Allkopi NetPrint kan i rimelig utstrekning gi instruksjoner om hvordan leveransen skal håndteres eller hvordan kunden skal handle for å løse problemet. Allkopi NetPrint sitt ansvar er i dette tilfellet betinget av at slike instrukser blir fulgt. (*Eksempel montering: Tapet, bilder, foliering). Allkopi NetPrints ansvar for feil eller mangler i leveransen eller forsinkelser utover avtalt levering (avsnitt 8) er begrenset oppad til maksimum fakturaverdien eks. mva. av oppdraget. Allkopi NetPrint er ikke ansvarlig for indirekte tap, herunder tapt fortjeneste. Allkopi NetPrint sitt ansvar er under enhver omstendighet begrenset til den pris som er avtalt for leveransen. Allkopi NetPrints ansvar for innsendt materiale for kopiering mm er begrenset til materialenes produksjonskostnader. Hvis du som kunde sender inn materiale av spesielt høy verdi eller affeksjonsverdi, må kunden selv sørge for forsikring for å dekke verdien av materialet.

 7. Angrerett for private kjøp

  Allkopi NetPrint leverer kun produkter som er produsert spesielt for kjøperen, såkalt «tilpasset-ordre». Derfor gjelder ingen normal angrerett for disse produktene. Hvis kjøperen bestemmer seg for å heve kjøpet, vil kjøper bli belastet for kostnadene som påløper som følge av utført arbeid og materialer som brukes; ref. Angrerettloven. Mellom bedrifter, gjelder ikke angrerett.

 8. Regler for avtalt retur

  Varen returneres så snart som mulig etter mottak, senest 5 (fem) dager etter at retur er avtalt. Retur må avtales på forhånd med den avdelingen i Allkopi NetPrint som produktet ble levert fra. Allkopi NetPrint vil håndtere forespørsel om retur innen 2 (to) virkedager. Når retur er godkjent, vil kunden motta et returnummer som kunden tydelig må markere varene med før de sendes til Allkopi NetPrint. Returkostnad er på kundens regning med mindre annet er avtalt. Varer må returneres i den stand de ble mottatt og i originalemballasjen. 

 9. Leveringstid

  Allkopi NetPrint vil spesifisere en forventet leveringstid for produksjon ved bekreftelse av ordren / oppdraget. Tid for levering og frakt kommer i tillegg. Oppgitte leveringsdatoer / tider er ikke bindende uten skriftlig avtale. For leveringskritiske oppdrag, anbefales det en egen avtale for å sikre levering til avtalt tid.

 10. Kvittering og bekreftelse av ordre

  En ordre er bindende for Allkopi NetPrint og kunden når kundens skriftlige eller muntlige bestilling er mottatt og Allkopi NetPrint har bekreftet bestillingen.

 11. Frakt og levering

  Allkopi NetPrint velger normalt den billigste metoden for levering, vanligvis via budtjenester eller Posten. Kunden kan spesifisere en annen leveringsmetode hvis ønskelig. All frakt bekostes av kunden med mindre annet er avtalt på tidspunktet for bestillingen. For private innkjøp, blir varene sendt i oppkrav på kundens regning. Varer betalt for på forhånd av kunden, sendes ved hjelp av "Norgespakken" (Postens pakketjeneste), forutsatt at pakketypen gjør det praktisk mulig og ikke annet er skriftlig avtalt.

 12. Overføring av risiko

  Med mindre annet er avtalt, går risikoen over til kunden i øyeblikket varene er overlevert til fraktselskap. Dersom leveringen er utført av Allkopi NetPrint, går risikoen over til kunden i øyeblikket kunden kvitterer for mottak av varen.

 13. Salgspant

  Allkopi NetPrint har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på fakturabeløpet pluss renter og kostnader; ref. § 3-14 flg. av Den Norske Panteloven. Varer solgt på kreditt med salgspant kan ikke videreselges før de er betalt for i sin helhet, med mindre annet er avtalt skriftlig før varene er overlevert.

 14. Kvalitetsgaranti

  Alle ordrer blir produsert i samsvar med Allkopi NetPrints standarder for kvalitet. Men visse faktorer er utenfor vår kontroll, og dekkes ikke av vår kvalitetsgaranti, som:

  - Feil i kundens design / layout, tekst, tegnsetting, grammatikk, etc.
  - Dårlig oppløsning eller kvalitet på bilder og logoer
  - Bestilling av feil produkt, produkttype, etc.
  - Tap av data hvis en CD / DVD er skadet, etc.
  - Utilsiktet eller feil bruk, ytre skader, modifisering / endring og manglende vedlikehold

  Hvis kundespesifikke krav er avtalt på forhånd garanterer vi at resultatet vil være i samsvar med disse krav. Ved leveranse av messe og utstillingssystemer gjelder produsentenes garantier på systemene. Når det gjelder holdbarhet av papir og andre medier som vi printer eller trykker på, henviser vi til fabrikantenes egne regler og begrensninger. Hvis leveranse ikke tilfredsstiller kundens krav, må kunden straks kontakte Allkopi NetPrint ; ref. § 6.

 15. Tvister og verneting

  Eventuelle tvister som ikke kan løses i minnelighet, kan bringes inn for Oslo tingrett som verneting. Norsk lov gjelder.

Vi er miljøsertifisert

Samfunnsansvar

Kunder, myndigheter og andre samarbeidspartnere stiller økende krav til at våre produkter og tjenester skal leve opp til etiske, sosiale eller miljømessige standarder. Allkopi NetPrint ønsker å fremstå som en seriøs aktør og ta samfunnsansvar. Vi jobber aktiv mot å ha en bærekraftig produksjon. Allkopi NetPrint har utarbeidet en egen innkjøpsveileder for lokale og sentrale avtaler som omhandler miljø og samfunnsansvar. Vi stiller miljøkrav til våre leverandører. Våre leverandører og avtalepartnere skal respektere grunnleggende sosiale og etiske krav i sin egen virksomhet og i leverandørkjeden. Leverandørene må signere på en egenerklæring på samfunnsansvar før en avtale kan inngås sentralt og lokalt på hver avdeling.

Miljøtårn

I dag er alle Allkopi NetPrints avdelinger godkjent som Miljøfyrtårn. Det å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomheten oppfyller krav og gjennomfører hver år tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Svanemerket

Allkopi NetPrint bestreber på å veilede kundene til å velge trykksaker produsert med miljøvennlig papir og materiale. Våre papirleverandører leverer mye papir som er godkjent av Stiftelsen Miljømerket i Norge, Miljømerket Svanen. Det finnes derimot et antall ulike internasjonale miljømerkinger og mange utenlandske papirprodusenter benytter seg derfor av andre men tilsvarende gode typer godkjenninger. Vår avdeling i på Luhrtoppen 2 er godkjent med lisens som leverandør av trykksaker med Svanemerket. Denne avdelingen er også sertifisert til ISO 9001:2015.

Grønt punkt

Allkopi NetPrint er aktivt medlem av Grønt Punkt og betaler vederlag for emballasjen som benyttes.

HMS og AMU

Allkopi NetPrint har et etablert og velfungerende HMS – system som praktiseres sentralt og i hver avdeling. Alle Allkopi NetPrints avdelinger deltar årlig med gjennomgang av rutiner og utarbeider egne handlingsplaner. Det er laget interne prosedyrer for helse, sikkerhet, arbeidsmiljø og ytre miljø.Arbeidsmiljøutvalg og verneombudsordning er godt forankret i Allkopi NetPrint. Allkopi NetPrint har en aktivitetsplan som dekker årlig gjennomføring av vernerunder og AMU møter.

Foto-helsehefte

Personvern

Allkopi NetPrint AS er eid av Paragon Group og retningslinjene gjelder for oss begge, heretter kalt ANP.

Introduksjon

Denne personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger ved våre nettsteder, og informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

ANP utfører alle handlinger i henhold til Norsk og Europeisk personvernlovgivning. Vårt rettslige grunnlag for å bruke dine personopplysninger, er ditt samtykke.

Du har full kontroll på dine personlige opplysninger til enhver tid. ANP verdsetter din konfidensialitet og streber etter å utføre sine tjenester med høyeste sikkerhet til glede for alle. Denne erklæringen forklarer hvordan ANP samler inn og prosesserer personlige data og hvordan disse data beskyttes.

Personlig Informasjon

Vi behandler all personlig informasjon konfidensielt (selv om vi forbeholder oss muligheten av å utlevere informasjon under omstendigheter beskrevet nedenfor) Vi oppbevarer alle personlige data på en sikker server og vil rette oss etter alle pålegg i Norges til enhver tid gjeldende lover om datasikkerhet og forbrukerlovgivning. Vi selger aldri personlige data.

Når du handler via våre websider blir du bedt om å legge inn informasjon som navn, adresse, e-mail, fakturaadresse, telefonnummer, produktvalg, kredittkortopplysninger eller annen betalingsinformasjon og eget passord. Det er for at vi skal kunne behandle din ordre. Vil du ikke gi fra deg slik informasjon kan du oppsøke én av våre fysiske butikker.

Vi kan også innhente informasjon om hvor du befinner deg på internett (for eksempel url, ditt navn via ISP leverandør, domene navn som .no) nettleser type, land og områdenummer for telefoni, hvilke av våre websider du besøker og hvilke av våre linker du har valgt å besøke på vårt nettsted. (Brukerinformasjon) Denne informasjonen kan hentes også om du ikke er en registrert bruker. Du gjøres oppmerksom på at våre nettsider blir overvåket og vi kan innhente informasjon om besøket på våre sider som vil hjelpe oss til å forbedre kvaliteten på vår service.

Formål

Vi bekrefter at all personlig informasjon som du legger inn hos oss benyttes til følgende formål:
1. Utføre din ordre.
2. Statistiske og tekniske formål til forbedring av websiden og dens service.
3. Betjene nettsidens innhold og tilbud til deg.
4. Til administrasjon av nettsiden.
5. Til å spore brukernes bruk av vår nettside.
6. Til å kontakte deg for uttalelser om et produkt når din ordre er fullført.
7. Om du har gitt tillatelse, til å informere om produkter eller spesialtilbud som måtte være av interesse.

Når du oppretter en kundekonto i forbindelse med en online bestilling hos ANP velger du om og hvordan vi kan kontakte deg i forbindelse med de ovennevnte punktene enten via telefon, e-mail eller brev, og samtykker i at ingen av de ovennevnte forhold er brudd på dine rettigheter beskyttet av gjeldende personvernlovgivning.

Om du ikke ønsker å bli kontaktet av oss ved slike anledninger velger du dette ved registrering. Du kan også til enhver tid klikke på ”Unsubscribe” eller ”Avmeld” linken nederst i våre e-mail, ved å sende oss en e-mail til kundesenter@allkopi.com eller ringe oss på telefon nr 03218 mellom kl 08.00-16.00.

Din personlige informasjon blir bare tilgjengelig innen ANP og tredjeparts aktører som prosesserer din ordre. En tredjepart/samarbeidspartner vil typisk være innen logistikk og levering eller underleverandører som sender direkte til kunder (transportbyrå, montør og ferdiggjøring etc.) hvor ordren naturlig følger med.

ANP påser at disse tredjeparts leverandørene oppfyller alle krav til full konfidensialitet i tråd med Norges personopplysningslov og til EUs til enhver tid gjeldende direktiv om databeskyttelse og kundesikkerhet. Dine opplysninger blir ikke utlevert til tredjepart for benyttelse i deres epost eller markedsføringsformål.

Bare i tilfelle vi pålegges av Politiet eller påtalemyndigheten som etterforsker illegal aktivitet vil disse få innsyn i våre data.

Navigeringsinformasjon

Vi benytter informasjon om navigering på våre nettsider for å utvikle og forbedre disse. Vi kan også benytte informasjon om navigering alene eller i kombinasjon med personlige data for å tilby deg som bruker en personalisert informasjon om ANP.

Cookies

Vi benytter cookies for å analysere trender, administrere web sidene, følge brukeres bevegelser rundt i sidene og samle demografisk informasjon om våre brukere. Dette er til stor hjelp i arbeidet med å tilby den beste brukeropplevelsen ved besøk på våre nettsider.

En cookie er en tekstfil som plasseres på din harddisk fra web serveren. Cookies brukes ikke til å overføre virus eller kjøre programmer på din datamaskin. Cookies er unikt tilpasset den enkelte bruker og kan bare leses av webserveren til det domenet som har utstedt den til deg. Den primære hensikten med bruk av cookies er for å tilby brukeren en behagelig og tidsbesparende opplevelse på nettet. Cookien forteller webserveren at du har flyttet deg til en spesiell side på nettsiden, for eksempel på dine personlige sider vil cookies hjelpe deg til å gjenfinne din side fra tidligere besøk. Når du returnerer til nettsiden kan du slå opp tidligere informasjon som ordre, favoritter med mer og gir deg tilgang til din skreddersydde informasjon. Du kan alltid velge om du vil akseptere eller avvise cookies. De fleste nettlesere aksepterer bruk av cookies automatisk men du kan i de fleste velge å avvise cookies i nettleserens innstillinger.

SSL/Kryptert Dataoverføring

Alle data krypteres før overføring på nettet for å forhindre at tredjeparter misbruker dem under overføring på nettet. SSL (secure socet layer) er en sikkerhetsprotokoll som garanterer at dine personlige data er utilgjengelige for andre. Dette inkluderer kredittkortinformasjon, innloggingsdata og betalingsmåter. Dataene er kryptert og sikret under overføring via internett og kan bare leses av mottakers sikre betalingssystem (som eksempel kortutsteder).

Egenskaper for sosiale media

Vår nettside inneholder funksjoner for bruk i sosiale media som FaceBook´s Like-knapp. Disse funksjonene kan innhente din IP adresse og hvilke sider du besøker når du er inne på våre websider – og kan også plassere en cookie som gjør at teknologien fungerer optimalt. Våre retningslinjer omfatter ikke sosiale media. Leverandørene av sosiale media (f.eks Facebook) reguleres etter deres egne rettningslinjer og øvrige reguleringer for selskapene som tilbyr dem.